Bohatství pohledem DNA. Mají „to“ pracháči v genech?

O tom, proč jsou děti úspěšných rodičů častěji úspěšné a naopak děti méně úspěšných rodičů spíše méně úspěšné, existují v zásadě dvě hypotézy. První říká, že úspěšní, a tedy zpravidla majetní rodiče, disponují větším objemem volných zdrojů, kterými mohou působit na kvalitní rozvoj dítěte, typicky mu například zajistit lepší vzdělání. Podle té druhé je pak úspěch zabudován přímo v genech.

Zatímco v reálném světě se oba tyto vlivy patrně mísí, Daniel Barth, Nicholas Papageorge a Kevin Thom se ve svém výzkumu zaměřili na efekt, na nějž odkazuje druhá ze jmenovaných hypotéz. Zatímco někteří vědci zdůrazňují, že „podnikatelské geny“ se mohou vytvářet prostě jen tím, že vyrůstáte s úspěšnými rodiči, kteří ve vás pěstují ambiciózní a cílevědomou povahu, tito ekonomové se pokusili oddělit od všech ostatních vlivů ten, který souvisí s geny jako takovými; tedy konkrétně s DNA.

Výsledkem je analýza vztahu mezi jakýmsi „genetickým skóre“ vyjadřujícím kvalitu genetických předpokladů a výší celkového bohatství před odchodem do důchodu. Ono genetické skóre je určeno jako vážený průměr genetických markerů určujících predispozice k učení, jež byly vybrány na základě odhadů z dřívějších studií, které měřily vztah mezi geny a vzděláním.

Hodnota tohoto ukazatele, o kterém autoři hovoří jako o EA skóre (educational attainment (EA) score), tedy v přímé úměře vyjadřuje, jak kvalitní má daný jedinec genetické předpoklady k úspěšnému vzdělávání.

Podle odhadu je přitom vyšší hodnota tohoto ukazatele o jednotku spojená s vyšším celkovým bohatstvím při odchodu do důchodu o 14 %.   Pokud už je EA skóre moc vysoké, pak se již vliv dodatečných predispozicí k učení jeví vzhledem k výši bohatství jako negativní. To autoři vysvětlují tíhnutím velmi chytrých jedinců k akademické sféře.

I když důsledkem komplikované konstrukce EA skóre tento odhad běžnému smrtelníkovi nic moc neřekne, za důležité zjištění autoři považují, že rozdíly v úrovních bohatství nelze vysvětlit jen pomocí rozdílů v příjmech a úrovní skutečně dosaženého vzdělání, případně vyšším odkázaným dědictvím ze strany rodičů. V genech bohatých jedinců tedy musí být ještě „něco navíc“, což se skrývá – nebo může skrývat – právě v onom EA skóre.

I to „něco“ se však autoři pokusili identifikovat, a to na základě korelace EA skóre s různými faktory, které by mohly ovlivnit výši bohatství. Zajímavé například je, že vyšší hodnota tohoto ukazatele není spojena s vyšší mírou úspor, ale s vyšší ochotou nést riziko. Vyšší bohatství spojené s vyšším EA skóre lze tak částečně vysvětlit například i větší podnikatelskou aktivitou či investováním do rizikovějších, avšak výnosnějších aktiv, jako jsou typicky akcie.

https://roklen24.cz/a/SghbE/bohatstvi-pohledem-dna-maji-to-prachaci-v-genech

top